277 ЦК, способів захисту фізичної особи, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, у ст. 278 ЦК передбачено такий спеціальний спосіб захисту, як заборона (припинення) поширення інформації, через що порушуються особисті немайнові права. Необхідність запровадження цього способу захисту пояснюється тим, що без нього значно зменшується ефективність захисту особистих немайнових прав особи в цілому. Закріплюється положення про те, що в разі, якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, телепередачі тощо, які готуються до виходу в світ, суд може заборонити їх випуск до його усунення, а якщо вони вже випущені, суд може заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення. У разі, якщо усунення порушення неможливе, — вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення. Інформація може тиражуватися й поширюватися в необмеженій кількості екземплярів без зміни її змісту, і це є її специфічною особливістю.

органи що здійснюють захист особистих немайнових прав

Винятки з цієї загальної норми встановлюються законом або іншим правовим актом. Зокрема, встановлено перелік відомостей, які не можуть вважатися комерційною таємницею. Підприємства й підприємці зобов’язані надавати такі відомості на вимогу органів влади, контрольних та правоохоронних органів, інших організацій, які згідно із законодавством мають на це право. Враховуючи незахищеність особистих немайнових прав гро­мадян та юридичних осіб у цивільному праві, укладачі ЦК УРСР 1963 р. Включили до нього кілька статей, які б регулювали ці права. Було наголошено, що особисті немайнові відносини мо­жуть регулюватися ЦК УРСР (ст. 1).

Навігаційне Меню

Фізична особа має право на вільний вибір місця проживання та його зміну, крім випадків, встановлених законом. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я. У травні 2011 року В. Звернувся до суду з позовом до ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» з участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Б. Про визнання виконавчого напису недійсним, посилаючись на те, що виконавчий напис не відповідає вимогам закону.

Призначення

Права на результати інтелектуальної творчої діяльності захищаються нормами цивільного, кримінального та адміністративного законодавства. Важливо розрізняти правове регулювання згаданих вище відносин з такими правовими інститутами як службова або комерційна таємниця (так зване ноу-хау). Різниця полягає в тому, що комерційна цінність службової або комерційної таємниці пов’язана з можливістю використання інформації, наприклад, для удосконалення виробничого процесу, а набуття такої інформації здійснюється з метою досягнення завдяки їй певного результату. В інших випадках інформація сама по собі має значення для того, хто її набуває, поза зв’язком з можливістю її використання в своїх інтересах. Потреба регулювання особистих немайнових прав ЦК України, передусім, пояснюється тим, що законами України деяким орга­нам та їх посадовим особам надана можливість втручатися у сферу дії особистих немайнових прав громадян та юридичних осіб. Слід також назвати «Основи законодавства України про охо­рону здоров´я».

У статті 201 ЦК України передбачено, що особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є, зокрема, честь, гідність і ділова репутація. Частиною першою статті eight Конституції України передбачено, що в Україні studio-pix визнається і діє принцип верховенства права. У касаційній скарзі зазначено, що суд апеляційної інстанції проігнорував наявні в матеріалах справи докази. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завданомайнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню. Кщо відповідь та спростування у тому ж засобі масової інформації є неможливими у зв’язку з його припиненням, така відповідь та спростування мають бути оприлюднені в іншому засобі масової інформації, за рахунок особи, яка поширила недостовірну інформацію. Заборону поширення інформації, якою порушено особисті немайнові права. Захист особистого немайнового права здійснюється способами, установленими главою 3 Цивільного кодексу України та іншим способом відповідно до змісту особистого немайнового права, способу його порушення та наслідків, які спричинило це порушення. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних протягом десяти робочих днів з дня надходження повідомлення про зміну відомостей, необхідних для реєстрації відповідної бази, повинен прийняти рішення щодо зазначеної зміни та повідомити про це володільця персональних даних. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

Права Та Гарантії Викривачів Відповідно До Цивільного Кодексу України

У зв’язку із цим виникало питання про способи захисту права власності щодо майна, яке підлягає державній реєстрації, у разі його оплатного відчуження особою, яка не мала на це права. Таким чином, виходячи із загальних засад цивільного законодавства й судочинства, права особи на захист у суді порушених або невизнаних прав, рівності процесуальних прав та обов’язків сторін (ст.ст. three, 12-15, 20 ЦК; 3-5, 11, 15, 31 ЦПК) слід дійти висновку про те, що у разі невизнання кредитором права поручителя, передбаченого ч. 559 ЦК, на припинення зобов’язання за договором поруки, таке право підлягає захисту судом за позовом поручителя на підставі п. У зв’язку із цим відмову в задоволенні позову про визнання договору поруки припиненим із тих підстав, що обраний поручителем спосіб захисту не передбачений законом, не можна визнати обґрунтованою. Право на індивідуальність полягає у тому, що фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. З огляду на те, що згідно з ч.2 ст.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України. Співробітництво з іноземними суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними даними, регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України. Відстрочення доступу суб’єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається.

220 ЦК дійсним договір з одночасним визнанням права власності за позивачем на 11,35 га землі виходячи з того, що між сторонами була усна домовленість про передачу цієї землі відповідачу у власність за 8000 кг пшениці, яку відповідач виконав, а позивач ухиляється від її нотаріального посвідчення. Право на компенсацію вартості частини коштів виникає в іншого подружжя лише щодо спільних коштів, а не статутного капіталу, при цьому лише в тому разі, коли спільні кошти всупереч ст. sixty five ЦК були використані одним із подружжя саме для внесення вкладу до статутного капіталу.

sixteen ЦК і положення спеціальної норми щодо способу захисту у випадках, коли ці способи тотожні й на них поширюється дія ЦК (ст. eight Сімейного кодексу України (далі – СК)). Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб’єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення. З матеріалів справи вбачалося, що позивач є акціонером ЗАТ “Херсонліфт” і фактично звернувся до суду в інтересах цього товариства, що дало підстави вважати, що стороною у справі є не сам позивач, а ЗАТ “Херсонліфт”. З урахуванням наведеного надзвичайно важливого значення набуває необхідність належного з’ясування судом питання щодо того, про захист яких саме прав особи йдеться. При здійсненні правосуддя у цивільних справах суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом (ст. 4 ЦПК).