В цю кількість необхідно включити кошти, які використовуються на уроці, засоби для самостійної роботи і засоби контролю. Саме правильний вибір і доцільне застосування методів навчання у школі здатні забезпечити високий рівень знань учнів, а також виховати в них потребу в систематичній, свідомій, творчій навчальній праці. Деякі вчені-педагоги вважають, що поняття “форма навчання” і “форма організації навчання” необхідно розрізняти. Махмутов під формою навчання розуміє колективну, фронтальну та індивідуальну роботу учнів на занятті, а під формою організації навчання – конкретний вид цього заняття . Організація навчання переслідує мету – забезпечити оптимальне функціонування процесу управління навчальною діяльністю курсантів і слухачів з боку педагога.

засоби навчання

У мовознавстві існують різні погляди щодо сурядних словосполучень та сполук підмета й присудка. Спробуйте зробити висновки на основі поданої таблиці. Лекція – усний виклад навчального матеріалу, великого за обсягом, складного за логічною побудовою. Праця, що виконується на рівні вищої уваги, захоплює людину своїм змістом і способом виконання, приносить насолоду своєрідністю сплетення фізичних та інтелектуальних сил. Цим пояснюється висока продуктивність і виховна сила такої праці. Кіно може показувати не тільки зовнішні ознаки об’єкта, ні і його внутрішню структуру, проникати в глибину процесів, що відбуваються.

Засоби Навчання

Широко відомі колекції з ботаніки, зоології, фізики, хімії, малювання, інших предметів. Багато колекцій виконуються учнями разом з викладачами. При поясненні нового матеріалу часто використовують демонстраційні колекції, виготовлені на великому аркуші картону або фанери. Колекції для самостійної роботи робляться невеликими, вони зберігаються в коробках і використовуються на уроках в якості роздаткового матеріалу. Дидактичний образ може представляти як видимі, так і невидимі об’єкти чи явища, частки, звук, абстрактні теоретичні поняття.

Засоби Навчання І Обладнання

Натуральні об’єкти є основними засобами для формування професійних трудових умінь і навичок. Застосування їх у навчальному процесі дає можливість підготувати учнів до продуктивної роботи на виробництві. Активне використання сучасних засобів навчання – невід’ємна частина навчального процесу в тих освітніх закладах, lyceum24.zt.ua де працюють творчі особистості, закохані в свою професію вчителя. Адже грамотне та систематичне застосування мультимедійних засобів сприяє підвищенню якості та ефективності освіти. Останнім часом перевагу надають динамічним засобам унаочнення, які, порівняно із статичними, стимулюють творче мислення учнів.